"โปรแกรมระยะสั้น เสริมศักยภาพด้าน Big Data & Data Analytics ฝึกปฏิบัติจริงผ่านการอบรมเข้มข้นระยะเวลา 2 เดือน
โดยผู้คร่ำหวอดแห่งวงการ Data"

อบรมเข้มข้น 2 เดือน เน้นเนื้อหาหลัก 3 Module สำคัญ !

team
Basic Big Data & Data Analytics
×
team

Louis Baker

CEO & Lead Blockchain

Blockchain 85%
Decentralization 68%
team
Technical Skill
×
team

Jonathan Rios

CTO & Software Engineer

team
Soft Skill
×
team

Jason Morales

Sr.Backend developer

app

Basic Big Data & Data Analytics

ปูความรู้เกี่ยวกับ Big Data, Data Analytic และ Data Lakehouse : เพื่อเป็นพื้นฐานนำไปสู่ความเข้าใจในกระบวนการทำงานด้านข้อมูล แนวทางการทำงานในแต่ละหน้าที่ของสายงาน Data อาทิ Data Engineer, Data Scientist, Data Analyst, System Engineer เพื่อค้นหาความชอบของตัวเอง

ความสำคัญของข้อมูลกับประเภทธุรกิจ : อธิบายข้อมูลประเภทต่างๆ ที่มักจะถูกนำมาวิเคราะห์ให้ตอบโจทย์ทางธุรกิจ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความเข้าใจ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงานในอนาคตต่อไป

How to Success Project : เรียนรู้กระบวนการทำงานในโครงการ ก่อนที่จะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีม แชร์เคล็ดลับ และปัจจัยในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ ให้คุณได้กลายเป็นฟันเฟืองสำคัญในการทำโครงการให้สำเร็จลุล่วง

gfx

Technical Skill

Language : Python, R Studio ภาษาที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ และสอนการวิเคราะห์ประเภทของข้อมูล Basic Syntax การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นพื้นฐาน และการเขียนโปรแกรมแบบเป็นขั้นเป็นตอน (Step By Step) พร้อมกับการลงมือทำแบบฝึกหัดจริง เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานของ Data Science

Bash Shell : ภาษาที่ใช้ในการ Interface กับระบบปฏิบัติการ Unix

Database : สอนทฤษฎีพื้นฐานเรื่อง Database เรียนรู้และสัมผัสกับงานของ DBA

Hadoop Ecosystem : เรียนรู้หนึ่งในเครื่องมือของ Big Data เพื่อบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ ลงรายละเอียดแต่ละ Components : Hdfs, Hive, Yarn, Spark, Sqoop, Kafka

Application : เน้น Data integration tool based on ETL architecture เครื่องมือสำคัญสำหรับ Data Engineer

Cloud : เจาะลึกถึงรายละเอียด Cloud ทำงานอย่างไร และทำไม Cloud จึงเริ่มมีความสำคัญมากในเวลาอันรวดเร็ว

app

Soft Skill

Analytical Thinking : ส่งเสริมให้คุณมีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ ช่วยให้สามารถย่อยข้อมูลจำนวนมากได้เป็นอย่างดี รู้จักตั้งคำถามเชิงวิเคราะห์ ระบุปัญหา ประมวลข้อมูล ตีความ ประเมินทางเลือก และตัดสินใจได้ด้วยตนเอง

จิตวิทยาในการทำงาน : ส่งเสริมทักษะการทำงานร่วมกันเป็นทีม การปรับตัว การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และการจัดการเวลา เพื่อให้คุณสามารถทำงานได้อย่างมีความสุข

บุคคลที่เหมาะสมเข้าร่วมโครงการ

นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ที่มีความสนใจในสายงานด้าน Big Data & Data Analytics อยากจะเรียนรู้พื้นฐาน และพัฒนาศักยภาพของตัวเอง
เพื่อต่อยอดสู่การทำงานในอนาคต

chart

เด็กจบใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์ หรือกลุ่มคนมีประสบการณ์
ที่พร้อมร่วมงานกับ MSyne ทันทีตั้งแต่เข้าร่วม
โครงการ MSpire Academy

chart

คำถามที่พบบ่อย

Q : ระยะเวลาในการจัดโครงการ?

A : 18/10/21 - 18/12/21 (ระยะเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

A : ไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ

A : 1. กลุ่มเด็กจบใหม่ หรือกลุ่มคนมีประสบการณ์ที่พร้อมร่วมงานกับบริษัท MSyne เมื่อผ่านการทดสอบ และการสัมภาษณ์จนได้เข้าร่วมโครงการจะได้ร่วมงานกับบริษัท MSyne ทันทีที่เข้าร่วมโครงการ

A : 2. นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการจะมีโอกาสในการกลับมาร่วมงานกับบริษัท MSyne ทันทีหลังจากที่เรียนจบ โดยการกลับเข้ามาร่วมงานกับบริษัท MSyne ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของแต่ละบุคคล

A : จัดกิจกรรม Boot Camp บนแพลตฟอร์มออนไลน์ตลอดทั้งโครงการ

โอกาสเติบโตของคุณมาถึงแล้ว

MSpire Academy พร้อมส่งเสริมศักยภาพและสนับสนุนให้คุณประสบความสำเร็จ
ในสายอาชีพ หากคุณพร้อมออกจากกรอบ เข้ามาติดปีกความรู้
และยกระดับความสามารถไปกับเรา