6 ทักษะที่จำเป็นของคนทำงาน “สายงาน Data”

มาดูกัน 6 ทักษะที่จำเป็นของคนทำงาน “สายงาน Data” ที่กำลังเป็นอาชีพมาแรงในตอนนี้ ถ้าอยากทำงานสายงาน Data เตรียมตัวไว้ได้เลย

1. Statistics
เป็นทักษะทางคณิตศาสตร์ และสถิติ จำเป็นต้องใช้การคำนวณให้มีความแม่นยำมากที่สุด


2. Data Visualization
เป็นทักษะการสื่อสาร และนำเสนอข้อมูลออกมา จำเป็นต้องสื่อสารออกมาให้ผู้อื่นเข้าใจตรงกัน


3. Business Domain
เป็นทักษะทางด้านธุรกิจที่จำเป็นต้องเข้าใจแนวโน้มของธุรกิจที่จะเกิดขึ้น นำไปสู่การวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้


4. Project Management
เป็นทักษะการบริหารจัดการมีการวางแผนการทำงาน จำเป็นที่จะต้องเข้าใจโครงสร้างในการทำงาน


5. Programming
เป็นทักษะการเขียนโปรแกรมที่จะเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ


6. Lifelong Learner
เป็นทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต จำเป็นต้องมีการเรียนรู้ตลอดเวลา เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลอยู่เสมอ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

msyne_home_logo2

Msyne Innovation is established with the goal of to be leader in Big Data Solution and Advanced Analytics service provider.

©2021 MSyne Innovations. All rights reserved.